UNIKÁTY naší Krajiny VII - Orchidejové louky

středa 26. srpen 2009 10:40

Vzacny vstavac osmahly roste jen na nekolika lokalitach
P. Krejci

Babička vyprávěla, kterak s děvčaty nosily na začátku léta z lesa náruče střevičníků pantoflíčků – největší evropské orchideje. Místa, kde tyto překrásné květy vytvářely téměř souvislé porosty, byla v naší krajině ještě v polovině 20.stol. poměrně hojná. Dnes je počet jednotlivých rostlin v celé ČR sečten s přesností na kusy. A oblasti, kde se udržela byť jedna jediná rostlinka, jsou automaticky zahrnuty do sítě evropsky významných lokalit NATURA 2000. Střevíčník je však jen vrcholkem pyramidy 70 druhů divokých orchidejí české flory, jež patří k téměř 500 druhům orchidejí evropských, podmnožině z celkového počtu cca 30 000 světových druhů.

Pro představu, jak jsou orchideje na celém světě hojné: přibližně každý desátý rostlinný druh je právě orchidej. Přes tuto, dalo by se říci až nehoráznou, mnohost patří k nejohroženějším. Dokládá to nejlépe příklad z naší Krajiny.

             Ve stejné době, kdy babička rvala za humny střevíčky ve velkém, protože ve velkém rostly, zdobily vázy bělokarpatských kostelíků neméně zdobné květy tořičů – rovněž orchidejí.

             Najdeme je na různých stanovištích: na rozpálené výslunné stepní stráni, ve vlhkém, temném lese, v prosvětlených lesních lemech, na podmáčených loukách a rašeliništích, na pastvinách, a na pravidelně kosených loukách. Souvislé „roje“ mnoha různých druhů prospívají v Polabí stejně jako v Krkonoších. Byli bychom překvapeni, kolik divokých orchidejí máme často na dosah, ale buď je z neznalosti přehlédneme anebo o jejich výskytu vůbec ani nevíme. A je to veliká škoda, neboť evropské orchideje dokáží stejná kouzla, jako ty exotické: jsou esencí krásy, jemnosti, vytrvalosti… jsou to prastaré květy naší krajiny a místa, na kterých rostou, si mnohé pamatují: patří buď k nejméně člověkem dotčeným anebo naopak nejvíce člověkem podmíněným krajinám. 

             Příkladem toho druhého typu stanoviště – kulturní louky či pastviny – jsou proslulé BĚLOKARPATSKÉ LOUKY. Jedná se o nejrozsáhlejší, nejzachovalejší a tím pádem i nejbohatší  orchidejové louky střední Evropy. Ty nejvzácnější druhy našich orchidejí rostou pouze tam. Kupříkladu sytě purpurový rudohlávek jehlancovitý. V Čechách jej najdeme v počtu několika desítek kusů pouze v Českém krasu, ale v Bílých Karpatech, specielně na Čertoryjích , roste tak, jako jinde vlčí máky. Tamní krajina se nejvíc podobá krajině našich dědů: vesnice, drobná pole, zahrady, sady, pastviny, louky, remízky, háje, les. Člověk v Krajině.

             Je pravda, že ve velikosti květu se s těmi cizokrajnými druhy může měřit jen ten střevíčník. Ale současně platí, že každá orchidej je svým květem skutečně orchidejí, to znamená, že je  nezaměnitelná.  BÍLÉ STRÁNĚ v Českém Středohoří jsou jednou ze tří lokalit v ČR, kde roste tořič hmyzonosný. Teplomilné opukové stáně patří k našim nejbohatším orchidejovým stanovištím, na malé ploše snadno najdete několik druhů, včetně po střevíčník, ale tořič, i když je zde poměrně hojný, se jen tak každému neukáže. Pokud se ale podaří jeho květy v trávě objevit, je o zážitek postaráno. Vypadají jako okřídlení pohádkoví tvorové (viz.foto v perexu). Tvarem i barvou okvětních lístků láká specifický druh hmyzu k opylení.

 POLABSKÉ ČERNAVY. Nepatrný zbytek z kdysi rozsáhlých nivních stanovišť v okolí velké řeky. Na jejich podmáčených loukách, často s mohutnými pramennými vývěry – „vruticemi“ (odtud názvy obcí Benátská vrutice, Mělnická vrutice apod.) – probíhala buď jen omezená pastva anebo se na nich nehospodařilo vůbec. Dnes na několika málo přeživších černavách rostou kdysi hojné druhy mokřadních orchidejí. Hrabanovská černava nedaleko Lysé nad Labem je největší a nejkrásnější. Už jen tady v celých Čechách můžeme spatřit, kromě několika jiných druhů orchidejí, vstavač bahenní s nádherně sytě fialovými květy. Rostou jich zde desítky.Nedaleká Polabská černava zase rozkvétá stovkami prstnatců pleťových, ve fialové, bílé i růžové formě.

             Nedaleko Liblic, mezi Mělníkem a Prahou, je v lesíku ukryt pravý klenot: stará slatinná louka, doslova posetá tisíci orchidejemi desíti různých druhů. Dominují kruštíci, pětiprstky, bradáčci, vstavač vojenský a další. Do toho tu kvetou kosatec sibiřský i žlutý, ocúny a spousta dalšího kvítí. 

            Mnohé z orchidejí ke svému životu bezpodmínečně potřebují mikrohizní houby (např. zmiňovaný střevíčník či tořič), bez nichž nemohou existovat. Tyto houby velice citlivě reagují na změny v hospodaření, jsou prvními organismy, jež reagují na změnu prostředí. S nimi souvisí tak masivní úhyn a úbytek orchidejí z naší přírody v poválečném období. Hlavní vinu ale nese likvidace drobných hospodářů, pastevectví, nekosení luk, meliorace, rozorávání mezí atp.

             K jedněm z nejpěknějších zážitků, jež česká příroda nabízí, je pohled na MILSKOU STRÁŇ v Přírodním parku Džbán v době květu vstavačů nachových. Ty zde rostou nahečmáni jeden na druhý, svými nachovými palicemi květenství sahají člověku po kolena. Vstupují i do okolních lesů a spolu s mnoha dalšími druhy z nich činí naše nejunikátnější orchidejové lesy vůbec. DŽBÁN, ačkoli sám tvrdě zasažen komunistickým stylem zemědělství, nepřestal poskytovat četným vzácným květinám podmínky k přežití. Zdejší lesy, s pramennými vývěry v opukách, jsou stále ještě domovem střevičníku pantoflíčku. Téměř podél každé lesní cesty rozkvétají křehké květy okrotice bílé i vzácnější okrotice červené. Hájky vprostřed polí ukrývají loučky plné pětiprstek, které jako jedny z mála orchidejí omamně voní. Docela nedávno byla v jednom remízku za dědinou objevena velice bohatá populace kriticky ohroženého smrkovníku plazivého – rovněž orchideje.

              V bučinách Džbánu rostou hojně i další druhy orchidejí: spanilý vemeník dvoulistý i zelenavý, nenápadný bradáček vejčitý, kruštíci širolistý, modrofialový, červený a další a další. 

            Nezaměnitelně zbarvený je vzácný vstavač osmahlý. Najdeme jej v Českém středohoří, nedaleko Uštěka, na nenápadné louce mezi dvěma mezemi, na svahu nad vesnicí.

             Pokud bychom chtěli určit, která z našich orchidejí je tou nejvzácnější, dospějeme nejspíš k závěru, že se jedná o jazýček jadranský. Má u nás totiž jedinou svoji lokalitu, nedaleko Ketkovic, na jihovýchodní Moravě. Na hraně příkrého přírodního svahu hlubokého údolí řeky Oslavy, na dohled od zříceniny gotického hradu, vykvétá každý rok, na jediném místě o velikosti pár metrů čtverečních.. Někdy vykvete jediná rostlina, někdy jich je přes čtyřicet, ale vykvete každým rokem znovu a znovu jen na tomto jednom jediném místě. Orchidej s bizarním květem o velikosti až 7 cm  je ohrožena především sběrem a sešlapem neinformovaných výletníků. Kdo z kolemjdoucích ví, že ta prapodivná a divukrásná květina, co ještě nikdy neviděl, už nikde jinde ani neroste…?

             V české krajině se roztroušeně vyskytují divoké orchideje snad všude. Přesto se jedná o maličký zbytek z jejich někdejší, nedávné hojnosti. Pokud máme to štěstí a orchidej v přírodě potkáme, jedná se vždy o setkání nevšední, které nám nedá zapochybovat o smyslu přírody pro krásu.                       

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Petr Krejčí

Česká krajina a lidé v ní

Nezávislý...

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora